Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geeft je meer inzicht in de verwerking van je persoonlijke gegevens bij Beste Veters. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen.
Wij respecteren je privacy en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien je een vraag hebt over de privacyverklaring, kun je te allen tijde contact opnemen met ons team gegevensbescherming via info@besteveters.nl.

Contactgegevens:
https://www.besteveters.nl
Rotterdam
Team gegevensbescherming zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Beste Veters. Zij zijn te bereiken via info@besteveters.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Besteveters.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@besteveters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Besteveters.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van je betaling
– Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen bij je af te leveren
– Besteveters.nl analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Besteveters.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Besteveters.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
– Voor je bestel- en betalingsgegevens gelden verschillende wettelijke bewaartermijnen, zoals in het Wetboek van koophandel (WvK) en de Belastingwet. De wet verplicht ons, deze gegevens in verband met belastingcontroles en controles van jaarrekeningen tot 10 jaar te bewaren. Pas daarna mogen wij de betreffende gegevens definitief verwijderen.
– Wanneer je je klantaccount sluit of al meer dan twee jaar inactief bent, zullen wij je opgeslagen gegevens verwijderen.
– Gegevens over je activiteiten op onze website om daarmee onze website te verbeteren bewaren wij tot twee jaar na je bezoek.

Delen van persoonsgegevens met derden
Besteveters.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Besteveters.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Besteveters.nl gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Besteveters.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van je account. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jouw of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@besteveters.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jouw is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Besteveters.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Besteveters.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Besteveters.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@besteveters.nl